CMMS - systém pro řízení údržby a servisu strojů a zařízení

Potřebujete CMMS?

Jen výjimečně lze nalézt výrobní společnost, kterou nikdy nepotkal problém nucené odstávky klíčového stroje nebo výrobního zařízení z důvodu neočekávané závady. Takto vzniklé ztráty se nezřídka mohou pohybovat v řádech statisíců korun. Tyto přímé ztráty, relativně snadno kalkulovatelné, je ovšem nutné doplnit o tzv. ztráty budoucí. Ty jsou mnohem obtížněji kvantifikovatelné, ale v konečném důsledu mohou být daleko citelnější.

Patří sem např. ztráta důvěryhodnosti ve značku či podnik nebo ztráta zákazníků v důsledku nedodržování smluvních termínů.

Přínosy CMMS - systému pro plánování a řízení údržby a servisu

Nejjednodušším a z dlouhodobého hlediska nejlevnějším řešením je těmto typům problémů předcházet. Například prováděním pravidelné údržby a preventivních výměn kritických součástí strojů. Prostřednictvím vhodného CMMS systému lze profylaktické servisní zásahy klíčových zařízení naplánovat v periodických cyklech i na několik měsíců dopředu. Takto naplánovaná a správně provedená údržba dokáže velmi významně eliminovat možnost vzniku závad a zároveň tak prodloužit životnost sledovaných strojů a zařízení.

Je výhodnější investovat do pravidelné profylaxe, než následně počítat ztráty z důvodu neplánovaných odstávek výroby.

Pouze pečlivě prováděná údržba je dostatečně efektivní

Při zvažování investice do CMMS systému leckoho jistě napadne, kdo a jakým způsobem bude při naplánovaných servisních úkonech kontrolovat samotné pracovníky. V praxi se používají dvě metody kontroly, postavené na dvou odlišných technologiích automatické identifikace:

  1. Zařízení a jeho součásti jsou identifikovány pomocí čárového kódu.

    Technik, vybavený mobilním terminálem se snímačem čárového kódu, načte při údržbě štítek s kódem ze zařízení - tím potvrdí svou fyzickou přítomnost. Při výměně načte kód nové součástky a pokud je to možné, i té původní. Do systému se zaznamená identifikace pracovníka, datum, čas a typ provedené údržby nebo výměny. Při preventivní výměně součástky tak lze například snadno vysledovat jak dlouho byla namontovaná, jakou součástkou byla nahrazena nebo kdo výměnu provedl.

  2. Zařízení a jeho součásti jsou identifikovány pomocí RFID tagu.

    Výhoda této technologie oproti etiketě s čárovým kódem je kromě podstatně vyšší odolnosti především v možnosti zápisu informací přímo do tagu. Servisní technik tak svým mobilním terminálem s integrovaným snímačem RFID tagů načte identifikaci stroje, čímž získá přístup k historii servisních úkonů. Bez nutnosti přístupu ke vzdálenému systému tak okamžitě a přesně ví kdy, kdo a co na zařízení prováděl za servisní úkony.

    Může tak pružně reagovat a provést například neplánovaný úkon, který je nezbytný pro bezporuchový chod zařízení.

Přes veškerou snahu a preventivní údržbu dochází v praxi i na údržbu operativní, tedy přímo na opravy. Správně zvolený CMMS systém tak společně s běžnou správou preventivní údržby musí být schopen flexibilně reagovat na mimořádné události - počínaje nahlášením poruchy, přes operativní naplánování zásahu, samotné provedení servisního zásahu až po evidenci spotřebovaných náhradních dílů. To vše samozřejmě včetně plánování a optimalizace využití lidských zdrojů.

Kvalitní CMMS pomůže kvalifikovanému rozhodnutí

Neméně důležitý je i přínos pro management společnosti. Pořízením kvalitního CMMS systému získá efektivní nástroj, který mu umožní se na základě přesných podkladů rozhodnout, zdali je vhodné a ekonomické ještě opravovat morálně nebo technicky zastaralé a poruchové zařízení, nebo pořídit nové. K tomu slouží v systému CMMS evidence všech zařízení a náhradních dílů, které jsou v relaci k nim. Díky historii provedených úkonů a použitých náhradních dílů je poměrně snadné vyčíslit přesné náklady na údržbu jednotlivých strojů a zařízení, stejně jako náklady na interní či externí servisní techniky.

Svěřte řízení údržby a předcházení vzniku závad profesionálům

Je pochopitené, že žádný mechanický stroj či zařízení nevydrží pracovat bez jakékoliv údržby na věky. Dnes je stále ještě spíše pravidlem než výjimkou, že se strojní vybavení využívá na hranici jeho účinnosti a maximální výrobní kapacity.

V důsledku toho pak dochází k více či méně závažným poruchám, jejichž odstranění bývá často časově i finančně náročné. Spoléhání se na jedinou osobu se znalostí historie zařízení a jeho oprav je již čirý hazard. Pravděpodobnost vzniku kritické závady na zařízení nebo výpadku této klíčové osoby je v takovýchto případech již neúměrně vysoká a může mít pro firmu závažné strategické důsledky.

Profesionální CMMS systém doplněný vhodnou technologií automatické identifikace je účinný a prověřený nástroj, jak předcházet a eliminovat možnost vzniku kritických závad na důležitých strojích či zařízení a optimalizovat tak náklady na jejich provoz a případné opravy.

 

Kontaktujte naše obchodníky, představí vám mobilní profesionální řešení - CMMS eControl.

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde