Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu společnosti ESP holding a.s., jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce s tímto reklamačním řádem souhlasí.

Kupující

Převzetím zboží od dopravce nebo osobně při převzetí zboží vyjadřuje kupující souhlas se záručními podmínkami.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. Přepravce by měl ihned zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o škodě je nutno bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu. V případě shledání porušení či poškození by měl kupující ve vlastním zájmu zásilku odmítnout.
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
Kupující je povinen ihned po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí rozdíl mezi údaji v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), je povinen nejpozději do tří dnů písemně informovat prodávajícího.
Reklamaci doručuje kupující prodávajícímu nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamované zboží spolu s fakturou, dodacím listem nebo výdejkou včetně sériových čísel jednotlivých součástí.

Prodávající

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

Zánik nároku na reklamaci

Nárok na uplatnění reklamace zaniká u vad vzniklých použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případných škod v důsledku toho vzniklých; u vad vzniklých špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a při poškození zboží způsobené nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním a poškození vzniklé mechanickým poškozením zboží, používáním produktu v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy charakteru prostředí, pro které je produkt určen.
Záruka zaniká při neodborné instalací, zacházení, obsluze, nebo zanedbáním péče o produkt či pokud byl produkt poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů a u vad vzniklých poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V takovém případě je kupující povinen na vlastní náklady vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, které nevykazuje známky použití. Zboží musí být v původním obalu. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen včas informovat prodávajícího. Vracené zboží nesmí být zasláno na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět příslušnou částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet).