Paletové etikety pro potravinářství

Potravinářský průmysl je proti jiným odvětvím v mnoha ohledech specifický. V téměř žádném jiném průmyslovém oboru nenajdete tolik legislativních nařízení a požadavků na výrobu, logistiku a identifikaci jako v potravinářství.

Ať již se jedná o zabezpečení transparentní a účinné sledovatelnosti produkce, povinnosti uvádět na obal množství informativních a doplňkových údajů pro spotřebitele či informací, jak nakládat s odpady. V blízké budoucnosti se můžeme těšit například na nařízení definující minimální velikost písma použitého na obalu.

Nejpřísnější normy

Do kategorie „potravinářských podniků“ se vlivem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 dostaly též logistické a obchodní společnosti, pro které platí povinnost průkazného systému sledovatelnosti stejně jako u výrobců a distributorů potravin. Jelikož většina dodávek je realizována prostřednictvím palet, jsou legitimní požadavky na jejich identifikaci pomocí etiket se standardizovanými čárovými kódy. Jedině tak je možné při absenci úplné elektronické výměny dat (EDI) efektivně a automaticky zpracovávat obrovské množství dat o dodávaných produktech.

Pojďme si tedy definovat požadavky na paletovou etiketu, a to především na údaje, které je nezbytně nutné na ní uvádět.

Unikátní identifikace každé palety

V logistice, potravinářskou z toho nevyjímaje, platí, že je zcela irelevantní informace, o jaký produkt se jedná. Skladníkovi, řidiči, expedientce atd. je až na výjimky jedno, jestli manipuluje s marmeládou, jogurty nebo pivem. Důležité je, že má provést konkrétní úkon s konkrétní jednotkou. Pro tuto jedinečnou a jednoznačnou identifikaci palety slouží mezinárodní standard nazvaný SSCC. Jedná se o unikátní osmnáctimístné sériové číslo, které producent nebo logistická společnost (zapojená do Systému GS1) přiděluje každé paletě. V okamžiku, kdy je v informačním systému pomocí SSCC alokována přijatá paleta, je nutné doplnit data potřebná pro vysledovatelnost. Jednou ze základních informací je název produktu a jeho množství na paletě. K tomu slouží mezinárodní kód GTIN, který jednoznačně identifikuje produkt, který je doplněn o množství obchodních jednotek na paletě ložených.

Šarže

Výrobní dávka nebo šarže (anglický ekvivalent batch/lot) je dnes spojována s logistikou, především s tou interní, vnitropodnikovou. Jakkoli se to může zdát podivné, je šarže velmi důležitou součástí ekonomiky výrobního podniku. O to více zarážející je fakt, že mnoho potravinářských podniků v České republice šaržování stále ještě nepoužívá. Rozdělením výrobní dávky na několik dílčích celků se producent chrání proti případným ekonomickým ztrátám, které může způsobit zavedení nekvalitní, znehodnocené či dokonce nebezpečné suroviny, látky nebo jiného materiálu do výroby. Zjednodušeně řečeno - čím menší je výrobní dávka, tím menší jsou následky spojené se stahováním produktu z trhu a jeho následnou likvidací.
Na tvorbu kódu šarže neexistují žádná nařízení nebo pravidla. Každá společnost si ho tvoří podle svých požadavků, možností a uvážení. Vzhledem k možnému a častému zpracování pomocí automatické identifikace, nejčastěji čárových kódů, se doporučuje používat pouze numerické znaky – čísla – a jejich celkový počet by neměl přesáhnout 20 znaků.

Datum

Systémy řízení skladových zásob v potravinářství jsou v současné době, prakticky až na výjimky, postaveny na metodě FIFO. V praxi to znamená, že první produkt, který se dostal do skladu, ho musí též jako první opustit. Obzvláště u dodavatelů velkých obchodních řetězců, kteří musí smluvně zaručit při dodávce více jak polovinu záruční lhůty pro odběratele, je sledování dat maximálně důležité.
V současnosti se pro účely FIFO používá nejčastěji datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti. V potravinářství však najdeme produkty, které nemají omezenou trvanlivost (např. destiláty, cukr apod.). V takovém případě se pracuje s datem výroby, případně datem balení nebo expedice.

Hmotnost

Sektor tzv. čerstvých potravin, kam zařazujeme sortiment ovoce, zeleniny, masa, uzenin a sýrů, je nezřídka limitován problematickým kalibrováním neboli minimální možností dodržet vždy stejnou hmotnost každé jednotky daného druhu produktu. V takovém případě je nutné doplnit primární identifikaci zboží o údaj upřesňující konkrétní hmotnost dané jednotky. V praxi se k tomuto účelu používají speciální váhy nebo vážní systémy, které definují hmotnost produktu a většinou automaticky zabezpečí identifikaci čárovým nebo 2D kódem.

Tyto čtyři údaje dokáží zcela pokrýt požadavky všech dodavatelů a spolupracujících společností vstupujících do logistických procesů. Mohou existovat určitá specifika, která jsou dána obrovskou různorodostí potravinářského sektoru. Proto je více než vhodné se v těchto případech s důvěrou obracet na dodavatele řešení v oblasti identifikace palet, jakou je například ESP holding, máme v této oblasti bohaté a dlouholeté zkušenosti.

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde